XII Zjazd PTOA I PFO 9-10.11.2003

XII Kongres Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, Kraków, 9-11.10.2003

Honorowy patronat: Minister Zdrowia prof Leszek Sikorski
Kongres pod auspicjami International Osteoporosis Foundation

700 uczestników, 63 wykłady, 62 plakaty
Program naukowy i streszczenia prac opublikowano w czasopismach:
Postepy Osteoartrologii 2003, supl. 1, 14, S1-S84
Osteoporosis Int. 2003, vol. 14, supl. 6; S1-S40

XII Zjazd streszczenia

Spis referatów (Contents of abstracts)

L00 Papapoulos S.E. (Leiden, The Netherlands)

Pharmacological management of osteoporosis: state of the art

(Leczenie farmakologiczne osteoporozy: aktualny stan wiedzy)

S01 Badania podstawowe cz.1 (Basic research part 1)
L01 Płudowski P., Lorenc R.S. (Warszawa)

Ocena wytrzymałości mechanicznej kości udowych szczurów

(The study of mechanical strength of the rat femur)

L02 Brzóska M.M., Majewska K., Moniszko-Jakoniuk J. (Białystok)

Wpływ niskiego narażenia na kadm na mineralizację i wytrzymałość mechaniczną nasad i trzonu kości udowej u samic szczura

(The effect of low-level cadmium-exponsure on the mineral status and mechanical strength of femur epiphyses and midshaft of female rats)

L03 Pytlik M., Janiec W., Kaczmarczyk-Sedlak I. i wsp. (Sosnowiec)

Wpływ retinolu na rozwój osteopenii indukowanej owariektomią u szczurów (Effects of retinol on the development of ovariectomy-induced osteopenia in rats)

L04 Cegieła U., Janiec W., Folwarczna J. i wsp. (Sosnowiec)

Wpływ metotreksatu na procesy przebudowy kości u szczurów

(Effect of methotrexate on bone remodeling in rats)

L05 Chruszcz K., Barańska M., Proniewicz L.M. (Kraków)

Badania strukturalne pochodnych Risedronianu oraz ich soli z jonami metali (Structural study of Risedronate derivatives and their salts with metal ions)

S02 Badania podstawowe cz.2 (Basic research part 2)
L06 Kubik T., Głuszko P., Korkosz M. i wsp. (Kraków)

Wykorzystanie ilościowych pomiarów mikroarchitektury kości w diagnostyce osteoporozy (Application of quantitative measurements of trabecular bone in diagnosis of osteoporosis)

L07 Tabor Z. (Kraków)

Wpływ rozdzielczości obrazu na użyteczność diagnostyczną parametrów opisujących architekturę kości beleczkowej (Analysis of the influence of image resolution on the discriminating power of the trabecular bone architectural parameters)

L08 Wytyk-Nowak A., Nowak M., Morzyński M. (Poznań)

Numeryczna symulacja zjawiska remodelowania kości (Numerical simulation of bone remodeling)

L09 Bilska A., Cieśłar G., Kubacka M. i wsp. (Bytom)

Wpływ wolnozmiennych pól magnetycznych na zawartość wapnia i fosforu w surowicy krwi i w tkance kostnej u samic szczurzych poddanych eksperymentalnej owariektomii (Influence of extremaly low frequency (ELF) magnetic fields on calcium and phosphorus contents in serum and bone tissue in female rats after experimental ovariectomy)

L10 Owczarek D., Ziółkowski M., Słynarski K. i wsp. (Warszawa)

Monitorowanie gęstości kości udowej po wszczepieniu protezy całkowitej w aspekcie jej aseptycznego obluzowania (Bone mineral density in the aspects of aseptic loosening of total hip prostheses)

S03 Epidemiologia osteoporozy w badaniach polskich

(Epidemiology of osteoporosis in Polish surveys)

L11 Badurski J.E., Dobreńko A., Nowak N. i wsp. (Białystok)

Rozpowszechnienie osteoporozy i złamań niskoenergetycznych w Polsce: przegląd badań epidemiologicznych (Prevalence of osteoporosis and low trauma fractures in Poland: review of epidemiological surveys)

L12 Kozłowski A. (Skarżysko-Kamienna)

Zachorowalność złamań osteoporotycznych w Powiecie Skarżyskim w latach 1992-2001 (Incidence of osteoporotic fractures in district of Skarżysko-Kamienna, Poland in years 1992-2001)

L13 Sawicki A, Dębiński A. (Warszawa)

Wybrane wskaźniki stanu zdrowia a gęstość mineralna kości u kobiet po 65 roku życia (Health status and bone mineral density in women after 65th year of life)

L14 Gruszecka-Marczyńska K., Śmiechowicz H. (Wrocław)

Rola badania radiologicznego w diagnostyce osteoporozy (Importance of radiographs in diagnosis of osteoporosis)

S04 Patofizjologia osteopororozy (Patophysiology of osteoporosis)
L15 Horst-Sikorska W. (Poznań)

Osteoporoza-genetyczna etiologia choroby

(Osteoporosis – a genatically determined bone disease)

L16 Burckhardt P. (Lausanne, Switzerland)

Role of nutrition in osteoporosis (Rola żywienia w osteoporozie)

L17 Klimek R. (Kraków)

Medyczna termodynamika osteoporozy (Medical thermodynamics of osteoporosis)

L18 Badurski J.E. (Białystok)

Masa kostna a złamania niskoenergetyczne: dwa typy osteoporozy i złamań: BMD-zależnych i BMD-niezależnych. Odmienna odpowiedź na leczenie (Bone density and low trauma fractures: two types of osteoporosis and fragility: BMD-dependent and BMD-not-dependent. An impact on response to the therapy)

L19 Karczmarewicz E., Wyszomirski T., Jaworski M. i wsp. (Warszawa)

Zależność między zmianami metabolizmu kostnego w populacji polskiej kobiet i mężczyzn a parametrami densytometrycznymi i ultrasonograficznymi – badanie EPOLOS (Cross-sectional evaluation of bone metabolism in Polish adult population – the EPOLOS study)

S05 Diagnostyka osteoporozy (Diagnosis of osteoporosis)
L20 Kanis J.A. (Sheffield, UK)

Who to treat (Kogo leczyć)

L21 Glüer C-C. (Kiel, Germany)

Status and perspectives for bone densitometry

(Status i perspektywy densytometrii kości)

L22 Czerwiński E., Osieleniec J., Działak P. i wsp. (Kraków)

Zmiany gęstości mineralnej kręgosłupa lędźwiowego, bliższego końca kości udowej, dalszego końca kości promieniowej u kobiet 5-letniej obserwacji (Changes in bone mineral density in spine, proximal femur and radius in women after 5 years observation)

L23 Leszczyński P., Mackiewicz S.H. (Poznań)

Porównanie badań densytometrycznych odpowiadających sobie kości udowych, kości przedramion i kości piętowych

(Comparison of DXA and QUS data of two corresponding hips, forearms and heels)

L24 Jaworski M., Matusik H., Biliński P. i wsp. (Warszawa)

Stabilność i komplementarność aparatów DPX w przekrojowym badaniu wieloośrodkowym – EPOLOS (Stability and consistence of DPX apparatuses in multi center cohort study – EPOLOS )

S06 Risedronian w leczeniu osteoporozy-Aventis Pharma

(Risedronate in the treatment of osteoporosis)

L25 Badurski J.E. (Białystok)

Czy i jak leki antyresorpcyjne wpływają na jakość kości

(Do and how antiresorpive drugs influence on bone quality)

L26 Czerwiński E. (Kraków)

Zapobieganie złamaniom w osteoporozie

(Prevention of fractures in osteoporosis)

S07 Złamania obwodowe (Peripheral fractures)
L27 Reeve J. (Cambridge, UK)

Loss of bone strength at the hip

(Obniżenie wytrzymałości bliższego końca kości udowej)

L28 Borowy P., Czerwiński E., Działak P. i wsp. (Kraków)

Ocena ryzyka upadków u chorych z osteoporozą

(Falls risk assessment in patients with osteoporosis)

L29